Cookies

Polityka prywatności, ochrony danych osobowych i zasady wykorzystywania plików Cookies przez Pana Roberta Kwiecień, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Robert Kwiecień ENGER ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów, NIP 6591047490 (Polityka)

Administrator w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego www.enger.pl (Serwis) może gromadzić dane przekazywane przez użytkowników Serwisu (Użytkownicy), jednak celem Administratora nie jest identyfikacja Użytkowników, a jedynie zapewnienie pełnej funkcjonalności Serwisu i należytego administrowania Serwisem. Niniejszy dokument służy poinformowaniu Użytkowników o tym, jakie dane mogą być gromadzone w związku z korzystaniem z Serwisu i w jakim celu, a także o przysługujących Użytkownikom w związku z tym uprawnieniach. Administrator chroni prywatność Użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych przez nich danych. Administrator przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności zasady zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, a także zapewnia środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych i zgodne z prawem ich przetwarzanie. 

Kto jest Administratorem Serwisu?

Administratorem Serwisu, w tym w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jest Pan Robert Kwiecień, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Robert Kwiecień ENGER ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów, NIP 6591047490 (Administrator).

W jaki sposób Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem odbywa się pod adresem e-mail: biuro@enger.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 41 389 01 03. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem również pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania danych Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204  z późn. zm.)oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.)  

Cel, zakres i podstawy przetwarzania:

Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach gdy Użytkownicy odwiedzają Serwis m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w związku z korzystaniem z serwisu internetowego. Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika, a jedynie dla zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu i należytego Administrowania Serwisu –  w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych w serwisie internetowym, aby ułatwić korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.

Administrator pozyskuje także informacje o Użytkownikach, gdy Użytkownicy kontaktują się z Administratorem osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej. 

Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu kontaktu, w przypadku, gdy Użytkownik postanawia skontaktować się z Administratorem za pomocą podanych adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście. Administrator przetwarzać będzie takie dane osobowe, które zostaną mu podane przez Użytkownika lub są niezbędne do odpowiedzi na wiadomości Użytkowników ( w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe). Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z osobą zwracającą się do Administratora o udzielenie odpowiedzi. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzoną korespondencją mailową, telefoniczną czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w oparciu o przepisy prawa krajowego i Unii Europejskiej nakładające takie obowiązki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Dane osobowe Użytkowników, są przetwarzane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych –w związku z nałożonym na Administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych.

Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora, do czasu prowadzenia korespondencji, w sprawie, w której Użytkownik nawiązał kontakt oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów obowiązującego prawa w tym prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.

Wtyczki Społecznościowe

W Serwisie zamieszczone są wtyczki mediów społecznościowych. Korzystając z Serwisu adres IP Użytkownika urządzenia oraz identyfikator przeglądarki, której Użytkownik używa przekazywane są do dostawców tych mediów społecznościowych. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę Serwisu Administratora, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego zalogowany. Naciśnięcie na wtyczki mediów społecznościowych dodatkowo nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców tych mediów, którzy mogą zbierać inne dane z urządzenia Użytkownika. Administrator nie ma wpływu na to, jakie dane są zbierane przez media społecznościowe po kliknięciu w ich przycisk. Więcej informacji odnośnie do celu oraz zakresu zbieranych przez te podmioty danych oraz w jaki sposób są przetwarzane, używane, chronione dane osobowe Użytkownika, w tym o przysługujących w związku z tym prawa i możliwych do wyboru opcjach w celu ochrony prywatności znajdują się  na stronie:

W przypadku Portali społecznościowych Facebook i Instagram, Pan Robert Kwiecień pełni rolę współadministratora w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk wraz z Facebook Ireland Limited: 

Informacje na temat zasad współadministrowania danymi przez Pana Roberta Kwiecień i Facebook Ireland Limited znajdują na tej stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, 

 • Twitter, Inc., USA:  https://twitter.com/en/privacy
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irlandia: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Wraz z LinkedIn Ireland Unlimited Company (dalej „LinkedIn”) Pan Robert Kwiecień pełni funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Informacje na temat zasad współadministrowania danymi przez Pana Roberta Kwiecień i LinkedIn znajdują na tej stronie:

 https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

 • Printes Europe Ltd. Wraz z Printes Ltd. Pan Robert Kwiecień pełni funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Informacje na temat zasad współadministrowania danymi przez Pana Roberta Kwiecień i Printes Europe Ltd. 

https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

W związku z tym, że w ramach Serwisu Administrator umieścił wtyczki społecznościowe, przetwarza dane, które pozostawiają̨ osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celach statystycznych i analitycznych.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług 

Czym jest profilowanie i czy dane w Serwisie podlegają profilowaniu?

Profilowanie polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

Dane w Serwisie nie podlegają profilowaniu. W przypadku, gdyby w związku z rozwojem Serwisu dane osobowe miały podlegać profilowaniu, Administrator poinformuje o tym Użytkowników, a profilowanie będzie się odbywało zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami. Administrator w przypadku profilowania wdroży właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkowników, w tym zapewni możliwość interwencji ludzkiej ze strony Administratora, a także możliwość wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

Odbiorcy danych

W celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego, jego funkcjonalności oraz w celu realizacji świadczonych usług Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania.

Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorem serwisu internetowego stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

W jaki sposób można dokonać zmian w przekazanych danych?

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne. 

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych: gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, gdy Użytkownik, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych, Użytkownik, którego dane dotyczą, cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych, gdy kwestionuje prawidłowość tych danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik , którego dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Użytkownik, którego dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, Użytkownik, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. 

Użytkownik ma prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO). 

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W celu  realizacji powyżej opisanych praw Użytkownik może kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: biuro@enger.pl. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie.

Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W tym celu Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@enger.pl. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie.

W jaki sposób są zabezpieczane dane przekazane przez Użytkowników?

Administrator chroni dane Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. W szczególności Administrator stosuje szyfrowanie danych, stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa oraz weryfikację w systemach informatycznych. Administrator stosuje również oprogramowanie antywirusowe oraz zaporę sieciową. Dostęp do danych Użytkowników mają wyłącznie uprawnione osoby, zobowiązane do zachowania poufności.

Inne uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa , jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Polityka stosowania plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Stronę i zapisywane na Twoim urządzeniu) i inne podobne technologie (w tym: narzędzia od Google Inc., to jest, Google Analytics).

Strona używa wskazanych narzędzi dla różnych celów, w tym:

 • w zakresie niezbędnym do jej działania, to jest do dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień,
 • w zakresie innym niż niezbędny, to jest do monitorowania i analizy w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony oraz możliwości poprawy jej funkcjonowania.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies analityczne badające zachowanie użytkownika na Stronie;
 • funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację (np. pod względem wybranego języka lub akceptacji ustawień w zakresie cookies);
 • pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookie innych podmiotów, w tym Google Inc, oraz mediów społecznościowych, których wtyczki zostaną zaimplementowane na Stronie.

Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały we odpowiedniej części Polityki Prywatności.

Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony w sposób określony poniżej. 

Użytkownik może określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi na swoich urządzeniach. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenie plików Cookies może wpłynąć na jakość, bądź nawet uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie się Serwisu na urządzeniu Użytkownika. Zmiana ustawień plików Cookies w przeglądarce: 

 1. Google Chrome jest możliwa w zakładce Ustawienia/Prywatność;
 2. Mozilla Firefox jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje/Prywatność i bezpieczeństwo;
 3. Internet Explorer jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność;
 4. Safari jest możliwa w zakładce Preferencje/Bezpieczeństwo;
 5. Opera jest możliwa w zakładce Narzędzia/Preferencje/Zaawansowane.

Niniejsza Polityka i jej zapisy obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie.